Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

08-10-19

Przekazywanie odpowiedzialności w gospodarce odpadami

Zgodnie z rekomendacjami Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przechodzi na następnego posiadacza odpadów pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z odpadami zakaźnymi.

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (transportu, unieszkodliwiania) innym podmiotom, ale wyłącznie takim, które posiadają:

•            zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

•            wpis do rejestru.

Odpowiedzialność za zakaźne odpady medyczne

Laboratorium lub placówka, której jest jej częścią ponosi pełną odpowiedzialność za wytwarzane odpady, aż do czasu unieszkodliwienia ich przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych

i poświadczenie tego zdarzenia Dokumentem potwierdzającym Unieszkodliwienie Zakaźnych Odpadów Medycznych (DPU-ZOM).

Odpowiedzialność za niezakaźne odpady medyczne

Odpowiedzialność w przypadku odpadów medycznych niezakaźnych jest przekazana w chwili odebrania odpadów przez firmę przetwarzającą odpady medyczne, która oczywiście powinna posiadać stosowne zezwolenia, a przy tym potwierdzić fakt odbioru kartą przekazania Odpadu.

Zezwolenie na prowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

Instytucja, która zajmuje się unieszkodliwianiem zakaźnych odpadów medycznych musi posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, które może być częścią pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytarzanie odpadów). Zezwolenie takie wydawane jest przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu i powinno zawierać kody odpadów, które mają być unieszkodliwiane. Należy pamiętać, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych może być prowadzone wyłącznie w procesie D10.

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów medycznych

Podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadów medycznych (innych niż zakaźne) powinien posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów (może ono być częścią pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytarzanie odpadów). Zezwolenie wydawane jest przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu i powinno zawierać kody odpadów, które mają być przetwarzane. Metoda przetwarzania dla danego kodu odpadu powinna być zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1819).

Pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych 

(art. 233 Ustawy o odpadach)

Obecnie nie ma obowiązku aby podmiot transportujący odpady miał na tę działalność zezwolenie. Musi jednak mieć wpis do rejestru w ramach bazy danych o odpadach (BDO).

Baza danych o odpadach

Na mocy ustawy o odpadach został utworzony internetowy rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – tzw. Baza Danych o Odpadach (BDO). Rejestr jest dostępny pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl

Do dnia 24 lipca 2018 r. wszystkie podmioty objęte obowiązkiem wpisu miały obowiązek złożyć wniosek rejestracyjny. Dotyczy to również wytwórców odpadów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Ponieważ na dzień opracowania niniejszych rekomendacji nie został przygotowany formularz dla wytwórców odpadów, szczegółowych informacji o trybie postępowania należy szukać w Urzędzie Marszałkowskim.

Pozwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach zbieranie zakaźnych odpadów medycznych jest zakazane, jednak
w wyjątkowych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa lub dla zapewnienia ciągłości odbioru odpadów, Marszałek Województwa może wydać pozwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych. Taka decyzja jest wydawana na rok i zawiera kody odpadów, które mogą być zbierane.

Źródło: Odpady medyczne. Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym. Rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Warszawa 2018

Skontaktuj się z Nami...