Zasady i przepisy

Zasady, regulaminy, skargi i odwołania:

United Registrar of Systems (Holdings) Ltd. - (zwane dalej URS) przedstawia poniżej regulacje dotyczące certyfikacji i usług: 

1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do certyfikacji realizowanej przez URS Holdings.

Dla celów niniejszych przepisów "URS Holdings" oznacza każdą markę prowadzoną w URS (Holdings) Ltd. Wszystkie powiązane marki
i spółki, takie jak: URS, URS Systems, URS People, Produkt URS, URS Monitoring (Inspection).

"Logo" oznacza logo zatwierdzone przez URS Holdings.

"Komitet odwoławczy" oznacza komitet niezależnej komisji certyfikacyjnej URS Holdings ustanowiony w celu rozpatrywania odwołań. Grupa powołana w odniesieniu do każdego odwołania składać się będzie z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków niezależnej komisji certyfikującej, z których żaden nie będzie bezpośrednio zainteresowany przedmiotem odwołania.

"Wnioskodawca" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub korporację, która złożyła wniosek, ale jeszcze nie przyznano jej certyfikatu
w zakresie wniosku, niezależnie od tego, czy chodzi o certyfikację, inspekcję, czy inną powiązaną usługę.

"Zarząd" oznacza zarząd powołany jako organ zarządzający URS Holdings.

"Standard lub system" oznacza standard lub system, dla których Klient stara się o certyfikację (np. ISO 27001) i/lub usługi kontrolne, lub powiązane usługi świadczone przez URS Holdings.

"Certyfikat" oznacza certyfikat stwierdzający, że system zarządzania, przeprowadzona inspekcja lub szkolenie bądź inna usługa, na której opiera się wydanie certyfikatu przez organizację, została przyznana organizacji ocenionej przez członka URS Holdings zgodnie z tymi przepisami.

"Menadżer schematów" oznacza osobę, która jest obecnie wyznaczona przez radę nadzorczą za zgodą zarządu, jako odpowiedzialna za obszar, za który zarząd jest odpowiedzialny. W zależności od systemu i/lub oferowanych usług może być wyznaczonych kilku menedżerów systemów.

"Zarejestrowana organizacja" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub korporację, której przyznano certyfikat przez członka URS Holdings.

"Udokumentowany system zarządzania" oznacza zestaw dokumentów / opisów / protokołów / standardowych procedur operacyjnych / instrukcji roboczych lub innych wytycznych formalnych instrukcje służących wdrożeniu systemu organizacji, który określa szczególne praktyki, zasoby i działania tej organizacji istotne dla osiągnięcia zgodności z konkretnym standardem, specyfikacją lub innymi wymaganiami, a także, w stosownych przypadkach, praktyki i działania związane z określonymi kodeksami postępowania.

"Instrukcje/Uwagi audytora" oznacza dokument opracowany przez URS Holdings w dziedzinie, przez pośrednika lub powiązane grupy interesu przy udziale lub bez udziału członka URS Holdings, który określa wymagania dotyczące standardu / systemu / zapotrzebowania
w odniesieniu do określonego sektora przemysłu.

2. URS Holdings jest najwyższą instancją, która może wydawać certyfikaty i działa za pośrednictwem menadżera schematów, który w celu dokonywania ocen zgodnie z tymi przepisami może od czasu do czasu delegować swoje funkcje, które może wyznaczyć lub usuwać, jeśli uzna to za konieczne, z zastrzeżeniem warunków, które zarząd może nałożyć od czasu do czasu.

3. Wnioskodawca, który spełnia wymagania Menadżera Schematu, jest w stanie przestrzegać niniejszy regulamin, oraz Klient, który wykonuje działalność w dobrej wierze i który przekazuje zarządzającemu schematowi takie przedsięwzięcia, jakie może on wymagać, bedzie mógł nabyć prawo do otrzymania certyfikatu, który jednak pozostaje własnością odpowiedniego członka URS Holdings. Certyfikaty są ważne od daty wydania i mają określoną datę ważności (dla certyfikacji systemu zarządzania okres wynosi zazwyczaj 36 miesięcy). Jeżeli organizacja nie zamierza przedłużać swojego certyfikatu, musi powiadomić o tym kierownika schematu w formie pisemnej, przynajmniej dwa miesiące przed datą wygaśnięcia certyfikatu. Prawo organizacji do używania certyfikatu jest niezbywalne bez jednoznacznej pisemnej zgody menedżera systemu.

4. Certyfikowana organizacja będzie:

(I) Zawsze przestrzegać niniejszych przepisów

(II) Używać odpowiedniego logo zgodnie z warunkami określonymi dla wykorzystywania Znaków i Logotypów - zgodnie z definicją zawartą na tej stronie internetowej oraz w odniesieniu do usług lub produktów, które są przedmiotem certyfikatu, i wyłącznie z adresu podanego na certyfikacie (i ewentualnie załączniku/aneksie).

(III) Utrzymywać i dokumentować system (jeżeli dotyczy) zgodnie z odpowiednią normą, a także udostępniać kopie całości lub części udokumentowanego systemu, jeśli kierownik systemu wymaga, aby został on złożony u odpowiedniego członka URS Holdings w celach referencyjnych.

(IV) Poinformować odpowiednich członków URS Holdings o zaistniałych sprawach, które mogą wpłynąć na zdolność ich certyfikacji do dalszego spełniania wymagań normy (standardów) wykorzystywanych do certyfikacji lub tych przepisów certyfikacji. Zgłoszenie musi być natychmiastowe i w formie pisemnej, gdy zmiany w systemie są znaczące (np. zmiany dotyczące statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własności, zmiany w kluczowym personelu kierowniczym, zmiana adresu kontaktowego i stron, zmiany w zakresie operacji objętych certyfikowany / zarejestrowanym systemem zarządzania oraz istotne zmiany w systemie zarządzania i procesach). Jeżeli poprawki mają niewielki charakter, należy je zgłosić przedstawicielowi URS Holdings przy następnej planowanej wizycie kontrolnej/nadzorczej.

(V) Zaprzestać korzystania z obowiązującego logo, co jest niedopuszczalne dla podanych przepisów, oraz wszelkich form oświadczeń lub odniesień do organu organizacji, która ma być certyfikowana, co w opinii URS Holdings mogłoby być mylące.

(VI) Zapewnić przedstawicielom odpowiedniego członka URS Holdings dostęp w normalnych godzinach pracy do pomieszczeń lub miejsc,
w których prowadzone są prace objęte certyfikatem, w celu zbadania materiałów, procedur, procesów, metod testowania, zapisów i systemów lub ustalenie, że procedura zakończenia certyfikatu opisana w prawidle (v) została przeprowadzona w razie potrzeby.

(VII) Nominować do zatwierdzenia kierownika (ów) systemu, przedstawiciela kierownictwa i jednego lub więcej zastępców upoważnionych do działania w przypadku nieobecności głównych kandydatów (i, jeśli to konieczne, kandydatów na zastępców), którzy będą odpowiedzialni za wszystkie sprawy związane z wymagania certyfikatu i kto, podczas każdej wizyty przedstawiciela członka URS Holdings, podpisze oświadczenie, jeżeli zażąda tego przedstawiciel, że wszelkie zmiany w procedurach i inne informacje dotyczące warunków, na jakich certyfikat jest przechowywany w tym reklamacje klientów, zostały zgłoszone właściwemu członkowi URS Holdings.

(VIII) Po wygaśnięciu certyfikatu (jakkolwiek ustalono), należy niezwłocznie zaprzestać używania odpowiedniego logo i wszystkich materiałów reklamowych, które zawierają logo lub odniesienie do nich. Ponadto wszelkie inne materiały lub dokumenty będące w posiadaniu organizacji, które zawierają odniesienie do certyfikatu, będą, jeśli wymaga tego Niezależna Rada Certyfikacyjna, traktowane tak, aby je usunąć.

(IX) W przypadku, gdy Produkt lub Usługa podlega klientowi biorącemu udział w postępowaniu sądowym związanym z nieprawidłowym działaniem wspomnianego Produktu lub Usługi objętym zakresem Certyfikacji / Zatwierdzenia wydanym przez URS, wówczas klient powinien poinformować URS o sprawa i URS mają prawo do przeprowadzenia dochodzenia, przy należytej współpracy z danym klientem, który może obejmować wizytę specjalną, którą URS ma prawo pobierać za wymaganą wizytę specjalną i zamknięcie wszelkich działań naprawczych.

(X) Jak stwierdzono w punkcie vi, certyfikowany klient musi mieć regularną wizytę kontrolną w celu zachowania certyfikatu, zazwyczaj jest to co najmniej raz w roku. Jeśli jednak nie można przeprowadzić wizyty kontrolnej, z dowolnego powodu, który jest wymagany, klient zostanie zawieszony do czasu zorganizowania wizyty. Jeżeli wizyta nie zostanie przeprowadzona w rozsądnym terminie, certyfikat zostanie anulowany.

Należy zauważyć, że różne systemy mają różne ramy czasowe w odniesieniu do okresu, w którym zawieszenie jest uruchamiane i / lub anulowane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ram czasowych dla "dat wyzwalania", należy skontaktować się z lokalnym biurem URS.

Wszelkie decyzje podejmowane przez URS udokumentowane są klientowi, a każda decyzja będzie uważana za ostateczną, z uwzględnieniem punktu 11 poniżej.

5. Właściwy członek URS Holdings jest uprawniony do pobierania opłat na poziomie ustalanym okresowo w związku z jego kosztami związanymi z zarządzaniem jego systemami.

Organizacja zobowiązuje się do zapłaty:

(I) Stałej opłaty rocznej lub innego wynagrodzenia za usługi w sposób uzgodniony w formie pisemnej, przewidzianych dla każdego certyfikatu (co w stosownych przypadkach obejmuje również koszty nadzoru), która jest z reguły niezwrotna. 

(II) Dodatkowych opłat za ocenę, nadzór, ponowne wydanie certyfikatu lub potwierdzenie certyfikatu oraz administrację, uznawane regularnie przez zarząd za uczciwe i rozsądne. 

(III) Opłaty za ocenę końcową po upływie ważności, natomiast zostanie ustalone, czy tego rodzaju ocena będzie wymagana przez radę certyfikacyjną. 

(IV) (a) Wszelkie dalsze koszty poniesione przez członka grupy URS Holdings na skutek nieprzestrzegania niniejszych przepisów przez certyfikowaną organizację.

(V) (b) Ponieważ do zasad grupy należy oferowanie konkurencyjnych opłat, Klientom, którzy anulują wcześniej uzgodnione wizyty bez odpowiedniego wyprzedzenia (mniej niż 5 dni roboczych wcześniej), mogą zostać naliczone opłaty za anulowanie, pod warunkiem, że zarezerwowano już organizację podróży i zakwaterowanie tak, by zapewnić ekonomiczną podróż, w których audytor ma uczestniczyć, a więc opłaty na realnym poziomie. Opłaty mogą wzrosnąć w przypadku, jeśli do zadań audytu zatrudniano audytorów jako podwykonawców.

Biorąc powyższe pod uwagę, Klienci z pewnością będą poinformowani o tego typu wnioskach, a przy tym zapewniają, iż je rozumieją i mają świadomość, że każdą deklarację o anulowaniu należy złożyć w formie pisemnej do lokalnego biura.

(VI) Ewentualnych kosztów podróży związanych z działaniami certyfikacyjnymi.

(VII) Wszystkich kosztów przed realizacją, którego dotyczą. tj. opłata za złożenie wniosku przed kontrolą dokumentu, opłata za ocenę przed oceną oraz opłata za roczny nadzór przed wdrożeniem nadzoru, chyba że stosowana jest ciągła metoda płatności, np. zlecenie stałe lub właściwy członek URS Holdings zatwierdził inne uzgodnienia. 

6. Członek URS Holdings:

(I) Wyśle przedstawiciela do zarejestrowanej organizacji zgodnie z uzgodnionym programem nadzoru (lub wyznaczy osobę oceniającą w celu oceny dokumentów i zapisów w wyznaczonym urzędzie URS Holdings), która zostanie powiadomiona przez Klienta (wizyty te są zwykle raz lub dwa razy w roku) w celu sprawdzenia, czy obowiązki nałożone przez zasady certyfikacji są wykonywane.

Uwaga: w przypadku pierwszego audytu nadzoru wizyta nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty audytu etapu drugiego (OA1).

(II) Poinformuje zarejestrowaną organizację o wszelkich zmianach w stosownych wytycznych, standardach lub zasadach certyfikacji i umożliwi organizacji czas, który według opinii niezależnej komisji certyfikacyjnej jest uzasadniony, w celu dostosowania jej procesów i odpowiednich procedur w celu spełnienia wymagań, by w terminie zmieniła i dostosowała się do wymagań.

(III) Nie ujawnia żadnych Informacji dotyczących zarejestrowanej organizacji, które mają charakter poufny, innych niż informacje będące publicznie dostępne.

(IV) Powiadomi zarejestrowaną organizację o reklamacjach Klientów dotyczących zgodności zarejestrowanej organizacji produktu, procesu lub usługi.

7. Jeśli zarejestrowana organizacja tymczasowo nie jest w stanie spełnić wymogów niniejszych przepisów, członek URS Holdings może wymagać od zarejestrowanej organizacji zaprzestania używania logo i / lub wszelkich roszczeń/ deklaracji do zarejestrowanej organizacji ze skutkiem natychmiastowym, aż do momentu stwierdzenia, że warunki certyfikacji zostały ponownie osiągnięte lub w oczekiwaniu na wynik odwołania zgodnie z art. 12.

8. W przypadku, gdy organizacja zarejestrowana przez ISO / TS 16949 nie będzie już dostarczać abonentowi ISO / TS 16949, Menedżer Schematu musi zostać powiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni roboczych, po czym rejestracja zostanie cofnięta. Ponadto, firmy, które są poddawane audytowi i zarejestrowane zgodnie z ISO 14001, muszą powiadomić odpowiedni organ kontrolny lub odpowiednie organy (w tym odpowiedniego członka URS Holdings) o każdym naruszeniu przepisów / ustawodawstwa odnoszących się do certyfikowanego systemu ochrony środowiska. Podobnie, firmy, które są poddawane audytowi i zarejestrowane zgodnie z systemem zarządzania BHP, muszą powiadomić odpowiedni organ kontrolny lub odpowiednie organy (w tym odpowiedniego członka URS Holdings) o każdym znanym naruszeniu przepisów / przepisów dotyczących certyfikowanego systemu.

9. Jeżeli zarejestrowana organizacja nie zastosuje się do tych przepisów, członek URS Holdings może, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu 12, odpowiednio: (I) zawiesić lub wycofać certyfikat lub zmniejszyć jego zakres (II) odmówić wydania lub odnowienia certyfikatu lub rozszerzyć jego zakres. Takie decyzje i ich uzasadnienie są przekazywane zarejestrowanej organizacji w formie pisemnej. Powody zawieszenia / wycofania obejmują: nieprzestrzeganie tych przepisów; uporczywe lub poważne niespełnienie wymagań certyfikacyjnych, w tym wymóg utrzymania skuteczności certyfikowanego systemu zarządzania; niedopuszczenie do prowadzenia audytów kontrolnych lub recertyfikujących na wymaganych częstotliwościach; a także na żądanie klienta. Brak rozwiązania niezgodności prowadzących do zawieszenia lub wyróżnionych podczas audytów / wizyt / reklamacji, w uzgodnionym terminie (nieprzekraczającym 6 miesięcy), niepłacenie opłat, spowoduje wycofanie lub zmniejszenie zakresu certyfikacji.

10. URS Holdings może, według własnego uznania i zgodnie z rozporządzeniem 12, cofnąć lub odmówić przyznania lub odnowienia certyfikatu, jeżeli zarejestrowana organizacja podlega przepisom prawa upadłościowego lub podejmie jakiekolwiek środki lub ugody z wierzycielami, albo wejdzie w stan likwidacji, dobrowolnie lub przymusowo (nie dotyczy to likwidacji w celu rekonstrukcji) lub wyznaczono jej zarządcę komisarycznego przedsiębiorstwa lub jest skazana za przestępstwo, które prowadzi do zdyskredytowania reputacji zarejestrowanej organizacji i dobrej wiary w nią jako przedsiębiorcę. Takie decyzje i ich uzasadnienie zostaną przekazane zarejestrowanej organizacji w formie pisemnej.

11. W przypadku zarejestrowanej organizacji lub wnioskodawca, który chce odwołać się od decyzji Menedżera URS Holdings, niezależnej rady certyfikującej na podstawie niniejszych przepisów, musi uczynić to w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania oficjalnej informacji
w formie pisemnej do niezależnej rady certyfikującej o zamiarze odwołania się od tej decyzji.

Posiedzenie komitetu odwoławczego ustanowionego zgodnie z regulaminem odbędzie się w terminie 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia, a wnoszący odwołanie otrzyma co najmniej 7 dni kalendarzowych wcześniej informację o terminie i miejscu takiego spotkania.

Wnoszący odwołanie zostanie powiadomiony o składzie komisji odwoławczej w formie pisemnej, a komitet odwoławczy zostanie odpowiednio przekształcony, jeśli zostanie przyjęty.

Decyzja menedżera schematu pozostaje w mocy do czasu posiedzenia komitetu odwoławczego. Podczas takich obrad zarówno wnoszący odwołanie, jak i menadżer schematów mają prawo do bycia wysłuchanym w tajemnicy. Decyzja większości komisji odwoławczej zadeklarowana przez jej przewodniczącego jest ostateczna.

Decyzja i późniejsze działania uzgodnione przez przewodniczącego ICB (Niezależnej Rady Certyfikacyjnej) nie spowodują żadnych działań dyskryminacyjnych.

12. Jeżeli Klient chce złożyć skargę na usługę oferowaną przez dowolnego członka URS Holdings, powinien, w pierwszej kolejności, napisać do Menadżera Schematu w odpowiednim biurze członkowskim URS Holdings. Adresy kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej URS Holdings pod adresem www.urs-holdings.com

Wszelkie skargi powinny być należycie odnotowane i poddane przeglądowi, wszelkie konieczne działania naprawcze są przekazywane skarżącemu w rozsądnym terminie. Jeżeli skarga nie zostanie uznana za wystarczającą, skarżący powinien napisać do Centrali, ale oznaczyć tę korespondencję dla uwagi Niezależnej Rady Certyfikacji (ICB).

Po dokonaniu przez ICB przeglądu sprawy, wszelkie działania uznane za niezbędne ponownie zostaną przekazane skarżącemu. Jeżeli powyższe działanie nie zostanie jeszcze uznane za zadowalające, skarżący powinien skierować swoje uwagi do odpowiednich jednostek akredytujących URS Holdings (np. UKAS, SMMT (dla ISO / TS 16949), NABCB itp.). Linki do jednostek akredytujących są dostępne na stronach członkowskich URS Holdings.

13. Przepisy te mogą być okresowo zmieniane przez ICB. Żadne takie zmiany nie mają wpływu na prawo zarejestrowanej organizacji do używania odpowiedniego logo lub roszczenie o zarejestrowanie na mocy niniejszych przepisów, chyba że zostanie powiadomiony na piśmie
o takich zmianach przez odpowiedniego członka URS Holdings, który powiadomi zarejestrowaną firmę. Okres zastosowania się do wyznaczonych zmian zazwyczaj nie jest krótszy niż sześć miesięcy od daty przyjęcia powiadomienia. 

14. Poniższe informacje będą udostępniane do wglądu publicznego pod odpowiednim adresem operacyjnym członków URS Holdings, które zostaną opublikowane:

I)  Lista zarejestrowanych organizacji

II) Certyfikaty zawieszone i wycofane

III) Procedura rozpatrywania skarg i odwołań.

Do celów kontrolnych, aby możliwe było ustalenie, czy organizacja posiada ważny certyfikat, informacje na stronie internetowej URS Holdings będą ogólnodostępne.

15. Wszelkie oświadczenia na mocy niniejszego regulaminu są sporządzane na piśmie i podpisywane przez stronę lub w jej imieniu i mogą być doręczane przez pozostawienie jej lub przesłanie listem poleconym za opłatą pocztową lub listem poleconym, w przypadku członka URS Holdings lub zarejestrowaną organizację na lich aktualny adres korespondencyjny.

Każde zawiadomienie doręczone pocztą (chyba, że ​​zostało to udowodnione inaczej) uważa się za doręczone 48 godzin od chwili wysłania;
a w celu potwierdzenia takiej usługi wystarczy udowodnić, że zawiadomienie zostało prawidłowo rozpatrzone i zostało zaksięgowane zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

16. Jako akredytowani rejestratorzy odpowiednie jednostki akredytujące zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania audytów przeprowadzanych przez świadków, audytorów, oceniających lub inspektorów, dlatego należy mieć świadomość, że jako zarejestrowany Klient, w przypadku niektórych systemów, istnieją standardy, w których audytorowi, ewaluatorowi lub inspektorowi będzie towarzyszył auditor 
z właściwej jednostki akredytującej. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do umożliwienia audytorowi jednostki akredytującej przeprowadzenia audytu na miejscu w siedzibie firmy.

W przypadku niektórych systemów, takich jak IATF 16949, zarejestrowany Klient jest również zobowiązany, jeśli jest to konieczne, do udzielenia prawa przeprowadzenia audytu dostępu dla przedstawiciela lub delegata IATF. Ponadto zasady IATF stwierdzają, że żaden konsultant nie może być obecny podczas audytu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikująca lub przedstawiciela IATF lub delegata.

W szczególności system lotniczy (AS 91XX) ma szczególne prawa w zakresie wymogów dostępu, które obejmują członków IAQG i agencje regulacyjne uczestniczące w akredytacji lub nawet niezależnie. Prawa dostępu należy również przyznać dokumentom i urządzeniom. Jest to wymagane w celu spełnienia rezolucji 136 nr IAQG.

Granice odpowiedzialności

Ponieważ URS Holdings posiada zakres ubezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań, które są pokryte w przypadku braku realizacji usługi, pokrycie zobowiązań opiera się na następujących warunkach, przyjętych przez grupę URS Holdings (która obejmuje wszystkie marki URS Holdings, przedstawione w ramach usług oferowanych na niniejszej stronie internetowej, a ograniczone do tych usług i biur, które są wymienione na wspomnianej stronie internetowej), przez Klienta i odbiorcę.

Ponadto akceptacja limitów zobowiązań wynika z oświadczeń złożonych na tej stronie, w tym z tytułu Zrzeczenia się, Regulaminu, Użycia Znaków i wszelkich warunków Umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej różni się w zależności od usługi, a URS Holdings ogranicza swoją odpowiedzialność w oparciu o pewne zasady uznawane przez naszych Klientów, w zależności od honorowanej usługi, jak następuje:

 

1. Każdy audytor, inspektor, osoba oceniająca grupy ROS Group (zarówno zatrudniona na czas nieokreślony, jak i działająca jako podwykonawca) w stosunku do klienta lub siedziby klienta lub klienta do w stosunku do klientów klienta grupy ROS Group lub w stosunku do dostawcy, posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące wspomnianego audytora, inspektora lub osobę oceniającą grupy ROS Group.

2. W razie potrzeby transportu do odbiorcy, klienta lub odbiorcy czy dostawcy odbiorcy grupy ROS Group lub od niego, taki transport zapewnia audytor, inspektor lub osoba oceniająca grupy ROS Group (zarówno zatrudniona na czas nieokreślony, jak i działająca jako podwykonawca),
a następnie odpowiedni zakres ubezpieczenie będzie pokrywany przez odbiorcę, klienta, lub odbiorcę czy dostawcę klienta grupy ROS Group.

3. W przypadku, jeżeli audytorzy, inspektorzy lub osoby oceniające odwiedzą klienta lub odbiorcę czy dostawcę klienta w celu wypełnienia swoich obowiązków, odbiorca musi zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej (ŚOO) i przed rozpoczęciem pracy zapewnić odpowiednie szkolenie i instrukcje. Ponadto odbiorca NIE MOŻE pozwolić, by audytor, inspektor, osoba oceniająca obsługiwali urządzenie bez wyraźnego nadzoru i instrukcji. 

4. Certyfikacja systemu - Ustalenie, co należy poprawić w porównaniu z normą, której audyt jest przeprowadzany, grupa ROS Group nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie wspomnianych środków naprawczych oraz ich wdrożenie. Decyzja o tym, co jest wymagane w celu naprawy ustaleń, leży wyłącznie w gestii odbiorcy lub klienta.

5. Certyfikacja osób - Podobnie jak w pozycji (4) powyżej, ale w niektórych przypadkach, a w szczególności w przypadku systemu FLAME, wydawane są zalecenia w celu naprawy ustaleń. Odbiorca zobowiązany jest do rozważenia takiego zalecenia, a jeśli odbiorca będzie mieć wątpliwości w odniesieniu do zaleceń, rekomendowany jest kontakt z centralą ROS i prośba o ich nadzór przed wprowadzeniem jakichkolwiek środków tego rodzaju.

6. Produkt - jak w punkcie (5) powyżej, ale dodatkowo mogą istnieć szczególne wymagania określone w umowie lub wymaganiach regulacyjnych wymaganych przez właściwy organ.

7. Inspekcja - jak w punkcie (5) powyżej, ale dodatkowo mogą istnieć określone wymagania określone w umowie, wraz z dodatkowymi wymogami ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

Zakres zobowiązań i ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zależy od oferowanej marki/usługi. Szczegóły dotyczące zakresu
i wysokości pokrycia ubezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z centralą grupą - zobacz zakładkę Oddziały na niniejszej stronie internetowej i wybierz opcję Globalne.

Klientom grupy ROS Group przypominamy, że w przypadku, jeżeli tego rodzaju ubezpieczenie jest istotne z punktu widzenia możliwości oferowania usługi z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności, prosimy o składanie zapytań do centrali, aby mieć pewność, że zakres ubezpieczenia jest odpowiedni.

Skontaktuj się z Nami...